Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

YASAL DAYANAK

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

 

Şirketimiz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ve bu kanun çerçevesinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi işlemektedir. Bu veriler, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru, belirli, açık, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü bir şekilde ve meşru amaçlar için kaydedilecek, güncellenecek ve İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek suretiyle, bu kanunda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerin işlenmesi, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN AMACI

 

Kişisel verileriniz, memnuniyetinizi artırmak için sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve bu hususta size bilgi vermek, sizinle iletişime geçmek, işlemlerinizi yerine getirmek ve takip etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, tanıtım ve pazarlama iletilerini tarafınıza göndermek, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerilerinizi değerlendirebilmek, ticari ilişkilerimizi geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi en iyi şekilde yürütmek amacıyla işlenmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Bu internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmakla, bu internet sitesi aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “açık rıza” ile verdiğiniz kabul edilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ HAKLARINIZ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ilgili kişi olarak haklarınız şunlardır:

 

§  Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

§  İşlenmiş olan veriler hakkında bilgi talebinde bulunma,

§  İşlenme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

§  Verilerin yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

§  Veriler eksik ve/veya yanlış işlenmiş ise, düzeltilmesini isteme,

§  6698 sayılı kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

§  Talebi üzerine düzeltilen, silinen ve/veya yok edilen veriler hakkında yapılan işlemlerin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

§  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

§  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Buna karşılık olarak başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırmakla ve sonucu size bildirmekle yükümlüyüz. Başvuruda yer alan talepler, yapılacak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmemesi halinde ücretsiz olarak, ücret gerektirmesi halinde ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği tarifedeki ücretleri ödemeniz halinde yerine getirilecektir. Başvurunun bizim hatamızdan kaynaklanması halinde, alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

Bununla birlikte, yapmış olduğunuz başvurunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulmanız veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; cevabımızı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Veri Sorumlusu olarak şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bu verilere erişilmesini, önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamakla amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel verileriniz, internet sitesi içerisinde yer alan kullanıcı formları veyahut çerezler aracılığı ile toplamaktadır. Çerezler, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezleri, tarayıcı aracılığı ile engelleyebilirsiniz. Kullanıcının internet sitemizi ziyaret etmesi, işbu politika kapsamında çerez kullanımına onay verdiği anlamına gelmektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Şirketimiz, vermiş olduğunuz açık rızaya istinaden veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen diğer hallerde, vermiş olduğumuz hizmet kalitesinin artırılması ve memnuniyetinizin en üst seviyeye taşınması amacı ile şirketimiz ortaklarının hissedarı olduğu diğer şirketlerimize (grup şirketleri), iş ortaklarımıza veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumlarına, gerekli tüm önlemler alınması koşulu ile 6698 sayılı kanunun 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

 

Her türlü talepleriniz ve başvurularınız için iletişim adreslerimiz aşağıdaki gibidir.

 

Rapido Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Merkez Mah. Çifte Cevizler Cad. No:23 D Şişli İstanbul Türkiye

info@venovekoleksiyon.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.